Logo

AVTAL FÖR FÖRVARING AV BIL

Uppdragstagare

Ove Sjöberg
Tosterö Stenby 1
645 93 Strängnäs
Mobil: 070-3127489
Epost: info@vinteruppstallning.se

Kund

Nyckel till fordonet (fylls i på plats)

Batteri

Fastighet Ulfhälls gård, Gorsingeholm 11

Avtalstid

Uppställning för perioden:

Uppdragets omfattning; priser

Betalning

Betalning för förvaring och eventuella tilläggstjänster skall erläggas i förskott för hela uppställningsperioden.

Betalning skall i första hand ske:

Alternativt efter överenskommelse med Uppdragstagaren:

Vid försenad betalning tas 100kr ut i påminnelseavgift

Förlängning av avtalstid

Kund som önskar förlängning av förvaringsperioden kan efter överenskommelse med Uppdragstagaren, träffa avtal om detta. Kostnaden är ett halvt månadsbelopp, enligt ovan avtalat månadspris, för varje påbörjad period om 15 dagar som Kundens förlängning varar. Betalning för förlängningsperioden erläggs enligt ovan beskrivna betalningsalternativ, senast vid avhämtning av fordonet.

Förlängd avtalstid (fylls i på plats)

Försäkringar och skador

Uppdragstagaren ansvarar för att byggnaden i vilken förvaringen sker är försäkrad, att byggnaden hålls låst samt att Uppdragstagaren har ansvarsförsäkring tecknad.
Kund ansvarar och bekostar försäkring gällande stöld, brand och övriga skador för egen uppställd personbil vilken är försäkrad i:

Kunden är skyldig att tillse att uppställt fordon är i sådant skick att utsläpp av olja, bränsle, kylarvatten, bromsvätska eller andra hälsovådliga eller förorenande ämnen inte sker samt att brand inte uppkommer i fordonet.

Uppdragstagaren påtar sig ingen ersättningsskyldighet för skador på fordon uppkomna genom angrepp av skadedjur, med undantag för att angreppen skett till följd av vårdslöshet från Uppdragstagarens sida.

Tillträde i lokalen

Kunden äger tillträde till lokalen endast efter överenskommelse med Uppdragstagaren.

Uppsägning

Förvaringsuppdraget upphör utan uppsägning vid utgången av förvaringsperioden. Under förvaringsperioden kan avtalet sägas upp av endera parten, varvid en månads ömsesidig uppsägningstid tillämpas.

Överlåtelse

Kunden äger inte rätt att utan Uppdragstagarens godkännande överlåta avtalet.

Övriga villkor

Uppdragstagaren ansvarar för att fordonet under förvaringsperioden är täckt med fiberduk.
Uppdragstagaren har tillåtelse av Kunden att vid behov flytta fordonet.
Kunden skall vid inställning och avhämtning kunna uppvisa legitimation.
Kund och Uppdragstagare skall vid inställning undersöka fordonet och notera eventuellt befintliga skador.
Vid avhämtning är Kunden skyldig att noggrant undersöka fordonet samt därvid reklamera och informera Uppdragstagaren om eventuella skador som uppkommit under förvaringen. Kunden skall skriftligen kvittera omhändertagandet av fordonet vid avhämtning.
Vid uttag av personbil före avtalad periods slut sker ingen återbetalning av inbetald avgift.

Notering av befintliga skador:

Retentionsrätt

Om Kunden inte i rätt tid betalar Uppdragstagaren för uppdraget äger Uppdragstagaren rätt att hålla kvar fordonet till dess att full betalning erlagts, om tvist föreligger om betalningen, till dess Kunden ställt godtagbar säkerhet för det belopp som Uppdragstagaren krävt. Uppdragstagaren har rätt till ersättning för vården av ett fordon som hålls kvar på detta sätt.

Fordon som ej hämtas

Kunden är införstådd med att Uppdragstagaren äger rätt att, under de förutsättningar som följer av lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (SFS 1985.987), efter viss tid försälja fordon som Kunden trots anmodan inte hämtar.

Avbokning

Avbokning av bokad plats efter 1/10 debiteras 500kr. Betalas med Swish till 070-3127489.

Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar varav parterna har tagit var sitt.

 

 

Datum:         /

 

Uppdragstagare

Datum:         /

 

Kund

 

 

 

 

Kvittens vid avhämtning

Undertecknad har undersökt fordonet och godkänner Uppdragstagarens omhändertagande under förvaringsperioden.

Datum:         /

 

Kund

 

 

Legitimation