Logo

AVTAL FÖR FÖRVARING AV BÅT

Uppdragstagare

Ove Sjöberg
Tosterö Stenby 1
645 93 Strängnäs
Mobil: 070-3127489
Epost: info@vinteruppstallning.se

Kund

Båtnyckel (fylls i på plats)

Nyckel till trailerlås (fylls i på plats)

Batteri

Fastighet Ulfhälls gård, Gorsingeholm 11 (fylls i på plats)

Avtalstid

Uppställning för perioden:

Uppdragets omfattning; priser

Upptagning/Sjösättning

Upptagning

Datum _______________ efter ök med Uppdragstagare

Sjösättning

Datum _______________ efter ök med Uppdragstagare

Sommarförvaring trailer

Avser år _____________

Beräknad yta till förvaring samt kostnad (fylls i av Uppdragstagare)

_________________________________________________________
_________________________________________________________ kr

Tillkommer kostnad för (fylls i av Uppdragstagare)

_________________________________________________________ kr
_________________________________________________________ kr
_________________________________________________________ kr
_________________________________________________________ kr
_________________________________________________________ kr

Total kostnad

_________________________________________________________ kr

Betalning

Betalning för förvaring och eventuella tilläggstjänster skall erläggas i förskott för hela uppställningsperioden.

Betalning skall i första hand ske:

Alternativt efter överenskommelse med Uppdragstagaren:

Vid försenad betalning tas 100kr ut i påminnelseavgift

Förlängning av avtalstid

Kund som önskar förlängning av förvaringsperioden kan efter överenskommelse med Uppdragstagaren, träffa avtal om detta. Kostnaden är ett halvt månadsbelopp, enligt ovan avtalat månadspris, för varje påbörjad period om 15 dagar som Kundens förlängning varar. Betalning för förlängningsperioden erläggs enligt ovan beskrivna betalningsalternativ, senast vid avhämtning av båten.

Förlängd avtalstid (fylls i på plats)

Försäkringar och skador

Uppdragstagaren ansvarar för att byggnaden i vilken förvaringen sker är försäkrad, att byggnaden hålls låst samt att Uppdragstagaren har ansvarsförsäkring tecknad.
Kund ansvarar och bekostar försäkring gällande stöld, brand och övriga skador för egen uppställd båt vilken är försäkrad i:

Kunden är skyldig att tillse att uppställd båt är i sådant skick att utsläpp av olja, bränsle, kylarvatten eller andra hälsovådliga eller förorenande ämnen inte sker samt att brand inte uppkommer i båten.

Uppdragstagaren påtar sig ingen ersättningsskyldighet för skador på förvarad båt uppkomna genom angrepp av skadedjur, med undantag för att angreppen skett till följd av vårdslöshet från Uppdragstagarens sida.

Tillträde i lokalen

Kunden äger tillträde till lokalen endast efter överenskommelse med Uppdragstagaren.

Låst objekt

Kunden ansvarar för att båten är låst under uppställningsperioden samt att båtens trailer är låst med trailerlås. Kund ansvarar för att trailer är låst under sommarförvaring.

Uppsägning

Förvaringsuppdraget upphör utan uppsägning vid utgången av förvaringsperioden. Under förvaringsperioden kan avtalet sägas upp av endera parten, varvid en månads ömsesidig uppsägningstid tillämpas.

Överlåtelse

Kunden äger inte rätt att utan Uppdragstagarens godkännande överlåta avtalet.

Övriga villkor

Kund ansvarar för att gasbehållare handhas enligt fabrikantens rekommendationer och villkor under vinteruppställningen.
Båda kabelanslutningarna plockas bort från batteriet om inte huvudströmbrytare finns.
Uppdragstagaren har tillåtelse av Kunden att vid behov flytta båten.
Vid upptagning och/eller sjösättning ansvarar båtens ägare för att trailern är anpassad efter båtens modell och vikt samt att båten är tillräckligt och säkert fastsurrad i trailern.
Kund och Uppdragstagare skall vid inställning undersöka båten och notera eventuellt befintliga skador.
Vid avhämtning är Kunden skyldig att noggrant undersöka båten samt därvid reklamera och informera Uppdragstagaren om eventuella skador som uppkommit under förvaringen.
Kunden skall vid inställning och avhämtning kunna uppvisa legitimation.
Kunden skall skriftligen kvittera omhändertagandet av båten vid avhämtning.
Vid avhämtning av båt före avtalad periods slut sker ingen återbetalning av inbetald avgift.

Notering av befintliga skador:

Retentionsrätt

Om Kunden inte i rätt tid betalar Uppdragstagaren för uppdraget äger Uppdragstagaren rätt att hålla kvar båten till dess att full betalning erlagts, om tvist föreligger om betalningen, till dess Kunden ställt godtagbar säkerhet för det belopp som Uppdragstagaren krävt. Uppdragstagaren har rätt till ersättning för vården av en båt som hålls kvar på detta sätt.

Båt som ej hämtas

Kunden är införstådd med att Uppdragstagaren äger rätt att, under de förutsättningar som följer av lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (SFS 1985.987), efter viss tid försälja den båt som Kunden trots anmodan inte hämtar.

Avbokning

Avbokning av bokad plats efter 1/10 debiteras 500kr. Betalas med Swish till 070-3127489.

Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar varav parterna har tagit var sitt.

 

 

Datum:         /

 

Uppdragstagare

Datum:         /

 

Kund

 

 

 

 

Kvittens vid avhämtning

Undertecknad har undersökt sin båt och båtens trailer och godkänner Uppdragstagarens omhändertagande under förvaringsperioden.

Datum:         /

 

Kund

 

 

Legitimation